การรับมือกับโรคระบาดในแอฟริกาต้องการมากกว่าการตอบสนองด้านสุขภาพ

การรับมือกับโรคระบาดในแอฟริกาต้องการมากกว่าการตอบสนองด้านสุขภาพ

การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างระบบอาหาร สัตว์ป่า และสุขภาพสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลโรคระบาดในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา โรคระบาดเหล่านี้ เช่น การระบาดของไวรัสอีโบลาเมื่อเร็วๆ นี้ เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับธรรมชาติ มีความต้องการการพัฒนามนุษย์อย่างเลวร้ายในภูมิภาคนี้ ความต้องการเหล่านี้ทำให้การประเมินโครงสร้างสถาบันและกระบวนการมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับ

ความต้องการร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสุข

การแทรกแซงส่วนใหญ่ในช่วงการระบาดของอีโบลามุ่งเน้นไปที่การสาธารณสุข ตัวอย่างนี้คืองานที่ทำในการทดลองวัคซีนและการล็อกดาวน์ แนวทางเสริมคือการประเมินความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ จัดการกับข้อกังวลด้านการจัดการสัตว์ป่า และจัดทำแผนที่โซนเสี่ยงในกรอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เส้นทางที่หลากหลายเหล่านี้ สามารถปูทางไปสู่ความเข้าใจความ พยายามร่วมกันระหว่างสาธารณสุข ความมั่นคงด้านอาหาร และการจัดการ สัตว์ป่า

ความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนามนุษย์เป็นปัญหา ใหญ่ ในทวีปนี้ โดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันตก ด้วยหลายรัฐที่เปราะบางและระบบการปกครองที่อ่อนแอ ภูมิภาคนี้จึงเป็นประเด็นร้อนแรงในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ความขัดแย้งทางแพ่ง รัฐที่เปราะบาง การแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค อัตราการตายของทารกสูง และการระบาดของอีโบลาเมื่อเร็ว ๆ นี้

นโยบายอาหารระดับชาติและอนุภูมิภาคมีความจำเป็น นอกเหนือจากกลยุทธ์การผลิตอาหารตามสภาพอากาศ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโลก ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผลผลิตการประมงและการเข้าถึงอาหารทะเลในภูมิภาค แม้จะมี ปริมาณการจับปลาที่ดี แต่ก็ยังประสบปัญหาการขาดดุล อาหารทะเลสุทธิ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่เน้นการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมากกว่าการบริโภคในท้องถิ่น แนวทางคู่ที่ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารท้องถิ่นในภาคธุรกิจขนาดเล็กและตลาดส่งออกในภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ แรงกดดันต่อระบบการผลิต อาหารทะเลในท้องถิ่นมักจะนำไปสู่แหล่งโปรตีนทางเลือกและแหล่งอื่นๆ รวมทั้งเกม ป่า สิ่งนี้มีความหมายต่อความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนสุขภาพของประชาชน

จากนั้นมีภาคการเกษตร ที่นี่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผล

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝนและรูปแบบอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารผ่านน้ำท่วมและภัยแล้ง

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความเป็น อยู่ที่ดีของมนุษย์ผ่านความมั่นคงทางอาหารตลอดจนการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคต่างๆ

การใส่ใจในการบริโภคสัตว์ป่าอาจช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้ออีโบลาผ่านโฮสต์ของเชื้อโรค โดยเฉพาะค้างคาวผลไม้ สุกรและลิง องค์การอนามัยโลกเสนอว่าโรคนี้แพร่กระจายจากสัตว์ป่าสู่คนแล้วจึงแพร่เชื้อผ่านคนสู่คน

การย้ายถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง

ความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนก็เพิ่มขึ้นจากการย้ายถิ่น เช่น กัน สิ่งนี้ได้รับการส่งเสริมโดยการเดินทาง ข้ามพรมแดน ในกรณีที่ไม่มีวัคซีน จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงตามมา ลุ่มน้ำมาโนเป็นตัวอย่างหนึ่ง การจราจรข้ามพรมแดนที่สูงในบริเวณนี้ซึ่งมีพรมแดนติดกับกินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน อาจกระตุ้นอัตราการติดเชื้ออย่างรวดเร็วในอนุภูมิภาค

ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของเมืองและการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์ป่าเหล่านี้ และทำให้ศักยภาพในการแพร่กระจายแย่ลง

เตรียมตัวให้ดีกว่านี้

การแพร่ระบาดในแอฟริกาตะวันตกที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแทรกแซงที่ผิดพลาดซึ่งล่าช้าเกินไปและประสานงาน กันไม่ดี นอกเหนือจากนั้นคือการทุจริตและการใช้ในทางที่ผิด จำเป็นต้องมีความพยายามในการตรวจสอบระบบนิเวศ บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางการแพทย์ และความร่วมมือของสถาบันสำหรับการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการระบาดในอนาคต

เหตุการณ์ดังกล่าวให้บทเรียนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการวิจัยแบบสหวิทยาการและโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและ สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้จำเป็นต้องตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของโรคระบาด

ความร่วมมือระดับสถาบันหลายระดับกับองค์กรต่างๆ เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และรัฐบาลระดับภูมิภาค มีความจำเป็นสำหรับการประสานงานและเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับวิกฤตในอนาคต

ศูนย์วิจัยและรัฐบาลท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในการเชื่อมโยงองค์กรภายในความร่วมมือ เหล่า นี้ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบใหม่ของการพัฒนาชุมชนและการวางแผนชนบทที่รวมการจัดการภัยพิบัติและโปรโตคอลด้านสุขภาพเข้ากับสถาบันและผู้มีบทบาทในท้องถิ่น

ผู้พลัดถิ่นและเครือข่ายสังคมในท้องถิ่นเป็นปรากฎการณ์ในการรวมทรัพยากรเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ และอาจมีบทบาทที่ใหญ่กว่าในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการริเริ่มการมีส่วนร่วมของสาธารณะ

ประการสุดท้าย การบังคับใช้นโยบายระดับชาติร่วมกันที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็อาจบรรเทาการแพร่ระบาดดังกล่าวได้เช่นกัน

สล็อตออนไลน์ / สล็อตยูฟ่าเว็บตรง