ผู้อธิบาย: ความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพในแอฟริกาใต้

ผู้อธิบาย: ความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพในแอฟริกาใต้

ในโลกวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการทำงานและทดสอบสมมติฐานที่พวกเขากำลังทำอยู่ มีอันตรายที่เกี่ยวข้องแม้ว่า ห้องปฏิบัติการอาจมีสารเคมีอันตรายมากมาย และการแพร่กระจายของสารเคมีเหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ ปศุสัตว์ และเกษตรกรรม จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่เป็นอันตรายและเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและปลอดภัย

ความปลอดภัยทางชีวภาพโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติตามแนว

ทางปฏิบัติและขั้นตอนปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังหมายถึงการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการ การจัดเก็บ และการกำจัดวัสดุทางชีวภาพอย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงเชื้อโรค – เชื้อที่ก่อให้เกิดโรค

มาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสเชื้อโรคและสารพิษที่เป็นอันตรายโดยไม่ตั้งใจอยู่ภายใต้คำว่าความปลอดภัยทางชีวภาพ สิ่งกีดขวางและการปฏิบัติทางกายภาพเป็นข้อบังคับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสัมผัสสารชีวภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องป้องกันการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ตั้งใจ

รับข่าวสารของคุณจากผู้ที่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร

ความปลอดภัยทางชีวภาพหมายถึงการใช้สารชีวภาพในทางที่ผิดหรือในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ของพวกมัน ต้องมีวิธีป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ปศุสัตว์ หรือพืชผล

จำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อควบคุมอันตรายใด ๆ ในกรณีที่ได้รับสัมผัส ซึ่งรวมถึงการป้องกัน การควบคุม และความรับผิดชอบต่อวัสดุชีวภาพที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการเข้าถึง การสูญหาย หรือการโจรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

การประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพคือการประเมินเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพของความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ทางชีววิทยาหนึ่งๆ ซึ่งรวมถึงการระบาดของโรคตามธรรมชาติ เช่น อีโบลา อุบัติเหตุ หรือการใช้สารชีวภาพในทางที่ผิด ประเภทของเหตุการณ์ทางชีวภาพที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืชผล

การใช้วัสดุชีวภาพเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นอันตรายกำลังกลายเป็นภัย

คุกคามที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่ก็มีเหตุการณ์ของการสัมผัสกับสารชีวภาพที่เป็นอันตรายทั้งโดยไม่ได้ตั้งใจและโดยเจตนา สารบางอย่างที่ใช้กันมากที่สุดในการก่อการร้ายทางชีวภาพ ได้แก่สาร ทำลายระบบ ประสาท ไซริน ไรซินและโรคแอนแทรกซ์

กฎหมายและความสามารถในการตรวจสอบและจัดการกับปัญหาประเภทนี้มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในแอฟริกาใต้ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในหลายแผนกเช่น แผนกเกษตร สุขภาพ การค้าและอุตสาหกรรม ทำให้การรายงานและการตรวจสอบทำได้ยากมาก

แผนกหนึ่งเช่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเหมาะสมที่จะรับผิดชอบโดยรวมสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายการประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพในแอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้มีหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่ดีเยี่ยมสำหรับการทดลองในมนุษย์และสัตว์ แต่ยังขาดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ทำงานเกี่ยวกับสารชีวภาพที่เป็นอันตราย

ไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนของทั้งห้องปฏิบัติการสาธารณะและเชิงพาณิชย์ที่ทำงานเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวในแอฟริกาใต้ โดยทั่วไปมีความตระหนักในระดับต่ำที่น่าตกใจในหมู่นักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับอนุสัญญา กฎหมาย และข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของพวกเขา

แอฟริกาใต้มีความเสี่ยงแค่ไหน?

แอฟริกาใต้ส่วนใหญ่รอดพ้นจากภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทางชีวภาพ แต่เนื่องจากแอฟริกาใต้เป็นประตูสู่แอฟริกาและเป็นเส้นทางขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางทางตะวันตกและตะวันออกหลายแห่ง เราจะไม่รอดพ้นจากภัยคุกคามดังกล่าวตลอดไป

การวิจัยและพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพในแอฟริกาใต้ การวิจัยดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในลักษณะที่ปลอดภัย มั่นคง และถูกต้องตามหลักจริยธรรม มีทัศนคติทั่วไปว่า “สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับฉันหรืองานของฉัน” หรือ “งานของฉันไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายโดยนักวิทยาศาสตร์”

การสร้างความตระหนักและยอมรับว่าการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในทางที่ผิดเป็นความจริงที่อยู่ในความสนใจของทั้งชาวแอฟริกาใต้และชุมชนวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

แม้ว่ากรอบ กฎหมายของแอฟริกาใต้จะแข็งแกร่งและครอบคลุม แต่ก็ประสบกับข้อจำกัดและความท้าทาย หลายประการ เหล่านี้รวมถึง

เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต เว็บตรง